MAGÉSZ Magyar Acélszerkezeti Szövetség

Alapszabály

MAGÉSZ – MAGYAR ACÉLSZERKEZETI SZÖVETSÉG egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA

(Az utolsó módosítás szövegét dőlt betűvel jelezzük.)

Budapest, 2006. május 10.

I. Általános rendelkezések

1. A Szövetség neve és rövidített neve:

1.1. A Szövetség neve: MAGÉSZ Magyar Acélszerkezeti Szövetség

1.2. A Szövetség rövidített neve: MAGÉSZ

2. A Szövetség székhelye: 1025 Budapest, Boróka u. 10.

3. A Szövetség működése: A Magyar Köztársaság területére terjed ki.

4. A Szövetség pecsétje: Kör alakú, a Szövetség nevével.

5. A MAGÉSZ Magyar Acélszerkezeti Szövetség önálló jogi személy.

II. A Szövetség célja

1. A magyarországi acélszerkezeti vállalkozók összefogása. szakmai és gazdasági érdekeik előmozdítása és erre irányuló együttes tevékenységük összehangolása, valamint társadalmi érdekeik érvényre juttatása.

2. A Szövetség segítse elő a szabad vállalkozást, a nemzetközi gazdasági kapcsolatok fejlesztését, valamint a hazai és a külfölddel fenntartott kereskedelmi kapcsolatok feltételeinek javítását.

3. Kísérje figyelemmel és befolyásolja a szakmai utánpótlást és a szakma tudományos hátterének alakulását.

III. A Szövetség céljának megvalósítását szolgáló eszközök

1. A Szövetség célját különösen a következő eszközökkel valósítja meg:

a.) A tagvállalatok – tervezők, gyártók, építők, forgalmazók- érdekképviselete a törvényhozói és végrehajtó szervezeteknél (parlamenti szervezetek, minisztériumok), valamint országos intézményeknél, szervezeteknél (kamarák, egyesületek) az alábbi területeken:

  • Tagvállalatok képviselete közbeszerzési vagy egyéb jogi eljárásoknál.
  • Szakmát érintő törvények, rendeletek előírások előkészítése, kidolgozása
  • Szabványügy
  • Környezetvédelem
  • Energiagazdálkodás

b.) Érdekképviselet ágazati fórumokon. c.) Információs adatbázis kialakítása, folyamatos kezelése. A tagvállalatok műszaki színvonalát, fejlődését jelző adatok, eredmények rendszeres gyűjtése és elemzése. Összehasonlítás a nemzetközi eredményekkel, színvonallal. d.) Együttműködés más Szövetségekkel. e.) A tagok együttműködésének kialakítása a tervezés, a gyártás, a technológia és a kivitelezés területén. f.) Szakmai rendezvények, szimpóziumok, tárgyalások szervezése.

g.) Felhasználói igények változásainak figyelése. Találkozók szervezése a felhasználókkal.

h.) Szoros kapcsolat fenntartása oktatási intézményekkel(szakmunkás képzés, közép-és felsőfokú képzés).A tagvállalatok véleményére alapozva a javasolt oktatási irányok megfogalmazása , a képzési színvonal fejlődésének segítése.

i.) Ismeretterjesztő információs anyagok kiadása.

j.) A szakmai és nem szakmai sajtó objektív tájékoztatása az acélszerkezet tervezés, gyártás, kivitelezés eredményeiről, programjáról, gondjairól.

k.) Nemzetközi kapcsolatok fenntartása külföldi szakmai szövetségekkel. Nemzetközi műszaki-tudományos együttműködés koordinálása, a feladatok végrehajtásának összefogása.

l.) A késztermékek exportjának elősegítésével összefüggő koordinációs és érdekvédelmi feladatok elvégzése.

m.) A termékimport figyelemmel kísérése és a gyenge minőségű termékek beszállítását megakadályozó intézkedési javaslatok kidolgozása.

2. A MAGÉSZ tagjai szakmai érdeküknek megfelelően szakmai szekciót alakíthatnak. A szekció megalakításához legalább öt tag részvétele szükséges. A szekció tagjai vezetőt választhatnak egyszerű szavazati többséggel, melyek megbízatása a következő tisztségviselő választó Közgyűlés időpontjáig tart.

A szekció vezetője a MAGÉSZ elnökségének tartozik beszámolási kötelezettséggel. IV. A Szövetség tagjai

1. A Szövetség tagsága tagokból, társult tagokból, pártoló tagokból és tiszteletbeli tagokból áll.

2. A Szövetség alapító tagja lehet minden, Magyarországon működő, acélszerkezeti terméket előállító, forgalmazó, építő, gazdálkodó szervezet és természetes személy, akik alapításkor a Közgyűlésen a Szövetség létrehozására irányuló szándékukat kinyilvánítják.

3. A Szövetség tagjai sorába az új tagok felvételüket írásbeli nyilatkozattal kérhetik, melyben a belépők a Szövetség Alapszabályát, valamint a tagok együttműködésének és piaci magatartásának etikai normáit magukra nézve kötelezőnek elismerik. A tag felvételről a Szövetség Elnöksége dönt. A felvételt megtagadó határozat ellen, annak kézhezvételétől számított 15 napon belül a Közgyűléshez lehet fellebbezni.

4. Társult tagok azok az önálló jogi személyiségű gazdasági érdekképviseleti szervek, amelyek csatlakozási szándékukat és együttműködési készségüket saját alapszabályaik szerint erre jogosult szervek útján kinyilvánítják, és a Szövetség tagfelvételre feljogosított szerve ezt elfogadja. A társulási szerződésben a Szövetség a társult tag részére – a jelen alapszabályban rögzítetteken túl – további jogokat biztosíthat, illetve a társult tag további kötelezettségeket vállalhat. A társult tag a közgyűlésen nem szavazhat, valamint tisztségre nem választhat és nem választható.

5. Tiszteletbeli taggá választható az a személy, aki szakmai tevékenységével, vagy a Szövetség külföldi, illetve hazai kapcsolatainak ápolásában jelentős érdemeket szerzett. A tiszteletbeli tagság adományozását bármely tag kezdeményezheti, a cím adományozásáról a Közgyűlés dönt.

6. Pártoló tag lehet bármely magyar és külföldi természetes vagy jogi személy, aki az egyesület munkáját adományaival vagy erkölcsi támogatásával segíti, de tevékenyen nem kíván abban részt venni. A pártoló tag felvételéről, annak írásbeli kérelme alapján az szövetség elnöksége dönt a kérelem kézhezvételétől számított 30 napon belül. A felvételt megtagadó határozat ellen, annak kézhezvételétől számított 15 napon belül a közgyűléshez lehet fellebbezni.

V. A tagok jogai és kötelezettségei

1. A tagok jogai:

a) Szavazati joggal részt vehet a Szövetség tevékenységében.

b) Választhat és választható a Szövetség szerveibe. c) Javaslatokat és indítványokat tehet felszólalással és jogainak sérelme esetén panasszal élhet. d) A Szövetségtől szakmai érdekvédelmet kérhet. e) Részt vehet a Szövetség rendezvényein és tevékenységében. f) Igénybe veheti a Szövetség által nyújtott kedvezményeket és szolgáltatásokat. g) A Szövetség másik tagjával keletkezett vita esetén panasszal fordulhat az Etikai Bizottsághoz.

2. A Tagok kötelezettségei:

a) A tagok kötelezettsége, hogy közreműködjenek a Szövetség célkitűzéseinek megvalósításában, megtartsák az Alapszabály rendelkezéseit, szolgáltassák a nyilvántartáshoz, publikációhoz szükséges adatokat.

b) Biztosítsák a Szövetség által rendelkezésükre bocsátott adatok és információk Szövetségen belül tartását, továbbá azt, hogy harmadik személy tudomására csak a Szövetség tagságának többségi döntése esetén jussanak.

c) Rendszeresen fizesse a tagdíjat. A tagdíj nagyságáról és a tagdíjfizetés módjáról a Közgyűlés dönt.

3. A rendes tag tagsági viszonya megszűnik:

a) kilépéssel,

b) kizárással, c) törléssel, d) természetes személy tag halálával vagy jogi személy tag megszűnésével.

4. A tag a Szövetségből az Elnökséghez intézett írásbeli bejelentéssel bármikor kiléphet. A tagsági viszony a nyilatkozat kézhezvételének napján szűnik meg.

5. Azt a tagot, aki az előírt tagsági díjat az esedékesség időpontjáig nem fizeti meg, az azt követő 15 napon belül az elnökség 60 napos határidő kitűzésével felhívja a teljesítésre. A felhívásban utalni kell arra, hogy a teljesítés elmulasztása a tagsági viszony megszűnését eredményezi. A 60 napos határidő eredménytelen eltelte esetén az elnökség a tagot a határidő lejártát követő nappal törli a tagok sorából. A törlésről az elnökség a tagot írásban köteles értesíteni.

A törlést kimondó határozat ellen annak kézhezvételétől számított 15 napon belül a közgyűléshez intézett halasztó hatályú fellebbezésnek van helye.

6. Azt a tagot, aki az 5.2. pontban meghatározott kötelezettségét súlyosan megsértette, az elnökség egyhangú, indokolt határozattal kizárhatja a tagok sorából. A kizárást bármely tag kezdeményezheti az elnökségnél. Az elnökség köteles arról a legközelebbi elnökségi ülésen dönteni.

7. A tiszteletbeli tag jogai:

a) Tanácskozási joggal részt vehet a Szövetség Közgyűlésein és egyéb rendezvényein.

b) Javaslatokat, indítványokat tehet a Szövetség bármely szervéhez, felszólalásokkal élhet.

8. A tiszteletbeli tag kötelessége:

a) Segítse elő a Szövetség célkitűzéseinek megvalósítását.

9. A tiszteletbeli tagság megszűnik:

a) A természetes személy elhalálozásával, illetve jogi személy megszűnésével,

b) az Elnökséghez intézett írásbeli lemondással, c) visszavonással, ha a tiszteletbeli tagsághoz méltatlan magatartást tanúsít. A visszavonásról a Közgyűlés dönt.

10. A társult tag jogai:

a) Tanácskozási joggal részt vehet a Szövetség közgyűlésein és egyéb rendezvényein.

b) Javaslatokat, indítványokat tehet a Szövetség bármely szervéhez. Felszólalásokat tehet.

11. A társult tag kötelezettségei:

a) Segítse elő a Szövetség célkitűzéseinek megvalósulását. b) Tegyen eleget a társulási szerződésből folyó kötelezettségeinek.

12. A társult tag – arra feljogosított szerve útján – kilépési szándékát köteles az elnökségnek írásban bejelenteni. Tagsági viszonya a bejelentés kézhezvételének napján szűnik meg. A társult tag megszűnése esetén a kilépés napja megegyezik a megszűnés időpontjával.

13. A pártoló tag jogai:

a) Tanácskozási joggal részt vehet a szövetség közgyűlésein és egyéb rendezvényein.

b) Javaslatokat, indítványokat tehet, felszólalásokkal élhet az egyesület bármely szervéhez.

14. A pártoló tag kötelezettsége:

a) Segítse elő a szövetség célkitűzéseinek megvalósulását.

b) Tegyen eleget az általa vállalt mértékű támogatás fizetési kötelezettségének.

15. A pártoló tagság megszűnése:

a) természetes személy elhalálozásával ill. jogi személy megszűnésével, b) az elnökséghez intézett írásbeli lemondással, c) a támogatási kötelezettség elmulasztása esetén a teljesítési határidőt követő 60.nappal. VI. VEZETŐ SZERVEK ÉS TISZTSÉGVISELŐK

1. A Közgyűlés:

1.1. A Közgyűlés a Szövetség legfőbb testületi szerve, amely a tagok összességéből áll.

1.2. A Közgyűlés évente legalább egyszer ülésezik, összehívásáról az Elnökség felhatalmazása alapján az elnök gondoskodik. Ezen kívül az Elnökség a Közgyűlést szükség esetén bármikor összehívhatja.

A Közgyűlést össze kell hívni, ha azt a tagság egyharmada – az ok és a cél megjelölésével – írásban kéri. A rendkívüli közgyűlést a kérelemnek az Elnökséghez történő beérkezésétől számított 30 napon belül össze kell hívni. A Közgyűlés határozatképes, ha azon a tagok több, mint fele jelen van.

1.3. A közgyűlési meghívónak tartalmaznia kell az ülés helyét, idejét és napirendjét, valamint a határozatképtelenség miatt megismételt Közgyűlés időpontját. A tagoknak a meghívót a Közgyűlés előtt legalább 10 nappal írásban meg kell kapniuk.

1.4. Határozatképtelenség miatt megismételt Közgyűlés az eredeti napirendbe felvett kérdésekben a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.

1.5. A közgyűlés határozatait nyílt szavazással, egyszerű szavazattöbbséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén, nyílt szavazásnál az elnök szavazata dönt, titkos szavazásnál a szavazást mindaddig meg kell ismételni, amíg döntés nem születik. A Szövetség alapszabályának elfogadásához, módosításának jóváhagyásához más társadalmi szervezettel való egyesülés és megszűnés, valamint feloszlás kimondásához 2/3-os szavazattöbbség szükséges. A tisztségviselők és az etikaibizottság tagjainak megválasztása titkos szavazással történik.

1.6. A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:

a) Az Alapszabály megállapítása és módosítása.

b) A Szövetség éves tevékenységének értékelése, a Szövetség és az elnökség éves beszámolójának elfogadása, a következő év legfontosabb feladatainak meghatározása. c) A Szövetség éves költségvetésének jóváhagyása, az éves gazdálkodásról szóló beszámoló elfogadása. d) Döntés más társadalmi szervezettel való egyesülés, szétválás, átalakulás, feloszlás kimondásáról. e) Az elnök, a titkár, és az elnökség tagjainak és póttagjainak, valamint az Etikai Bizottság tagjainak megválasztása és visszahívása. f) A tagdíj összegének és a tagdíjfizetés módjának meghatározása. g) Döntés a Titkárság szervezetének kialakításáról, működési feltételeiről. h) A tagok felvétele, törlése és kizárása kapcsán benyújtott fellebbezések elbírálása. i) A Szervezeti és működési szabályzat, valamint a kapcsolódó belső szabályzatok jóváhagyása. j) Döntés mindazon kérdésekben, amelyeket jogszabály, vagy a jelen Alapszabály a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe utal.

1.7. A Közgyűlést a Szövetség elnöke nyitja meg és vezeti. A megnyitás után a jelenléti ív alapján meg kell állapítani a határozatképességet, és meg kell választani a Közgyűlés további tisztségviselőit, úgymint:

a) jegyzőkönyvvezető,

b) jegyzőkönyv hitelesítők (2 fő).

A tisztségviselők megválasztásáról a Közgyűlés nyílt szavazással dönt.

2. Az Elnökség:

2.1. A Szövetség legfőbb vezető, ügyintéző szerve az Elnökség, tevékenységéről köteles a Közgyűlésnek beszámolni.

2.2. Az elnökség 8 főből áll. A közgyűlés öt éves időtartamra elnököt, titkárt és hat fő elnökségi tagot, valamint egy fő elnökségi póttagot választ. A Szövetség tisztségviselőivé a Szövetség tagjai, illetve jogi személy tag esetén a tag képviselői választhatók. Az elnökség megbízatásának időtartamára saját tagjai közül legfeljebb három alelnököt választhat. 2.3. Az Elnökség üléseire, az egyes napirendi pontok megvitatásához az Elnökség – tanácskozási joggal – a tagok és az illetékes főhatóságok képviselőit is meghívhatja.

2.4. Az elnökség hatáskörébe tartozik:

a) A Közgyűlés előkészítése és összehívása.

b) Az éves beszámoló és a költségvetés elkészítése, jóváhagyásra a Közgyűlés elé terjesztése. c) A Szövetség folyamatos működésének irányítása. d) A Szövetség eseti bizottságainak megbízása, irányítása és ellenőrzése. e) A Szövetség éves munkatervének elkészítése. f) A közgyűlési határozatok végrehajtásához szükséges feltételek biztosítása. g) Döntés minden olyan, a Szövetség működését érintő kérdésben, ami nem tartozik a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe.

2.5. Elnökség üléseit szükség szerint, de legalább negyedévente tartja. Az ülések összehívásáról és előkészítéséről az elnök gondoskodik. Az ülés határozatképes, ha az Elnökség tagjainak kétharmada jelen van. Határozatképtelenség esetén az elnök köteles az elnökség ülését 15 napon belül újra összehívni. Az Elnökség határozatait szótöbbséggel és nyílt szavazással hozza, szavazategyenlőség esetén az elnök szava dönt.

2.6. Az Elnökség tagjai kiadmányozási joggal rendelkeznek, annak gyakorlásához – az elnök és a titkár kivételével – két elnökségi tag együttes aláírása szükséges.

2.7. A közgyűlés az elnökségi tagok választására vonatkozó szabályok szerint elnökségi póttagot választ. A póttag mandátuma az azonos időpontban megválasztott elnökségi tagok mandátumával egyező időtartamra szól.

2.8 Az elnökségi tag megbízatásának – a mandátum lejáratát megelőző-megszűnése esetén a megválasztott pót elnökségi tag a tisztség elfogadására vonatkozó nyilatkozat kiadásával az elnökség tagjává válik.

3. Közös rendelkezések:

3.1. A Közgyűlésről, az Elnökség és az Etikai Bizottság üléseiről jegyzőkönyvet, határozataikról pedig nyilvántartást kell vezetni. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a határozatot és annak hatályát, a határozathozatal időpontját, valamint a döntést támogatók és ellenzők számát.

3.2. A Közgyűlés,- az Elnökség- és az Etikai bizottság döntéseit az érintettekkel 8 napon belül írásban közölni kell.

3.3. A Szövetség valamely szervének törvénysértő határozatát bármely tag – a tudomására jutástól számított 30 napon belül – a bíróság előtt megtámadhatja.

4. A Szövetség tisztségviselői:

4.1. A Szövetség elnöke:

a) Az elnök szervezi és irányítja az elnökség munkáját. b) Ellenőrzi a hozott döntések végrehajtását. c) Képviseli a Szövetséget a hatóságok és harmadik személyek előtt. d) A titkárral együttesen utalványozási joggal rendelkezik. Az elnök köteles beszámolni a közgyűlésnek és az Elnökségnek az ülések közötti ügyek intézéséről. Képviseleti joga önálló, azt akadályoztatás esetén, annak időtartamára átruházhatja az alelnökre. Az elnököt esetenként az általa megbízott alelnök helyettesíti.

4.2. A Szövetség titkára:

a) A Közgyűlés és az Elnökség határozatainak megfelelően folyamatosan szervezi és irányítja a Szövetség munkáját.

b) Kapcsolatot tart a tagokkal. c) Felügyeli és irányítja a Titkárság munkáját. d) Munkáltatói jogokat gyakorol a Szövetség alkalmazottai felett. e) Az elnökkel együtt utalványozza a Szövetség kifizetéseit. f) Gondoskodik a Szövetség nyilvántartásainak vezetéséről.

A titkár önálló képviseleti joggal rendelkezik.

5. A Szövetség Titkársága:

5.1. A Titkárság a Szövetség folyamatos működésének, szolgáltatásainak és ügyviteli feladatainak ellátására létrehozott munkaszervezet. Létszámának meghatározása, és szervezetének kialakítása a közgyűlés hatáskörébe tartozik.

6. A Szövetség Etikai Bizottsága:

6.1. A Közgyűlés 5 tagú Etikai Bizottságot választ. Az Etikai Bizottság megbízatásának időtartama azonos az Elnökségével. Az Etikai Bizottság saját tagjai közül elnököt választ.

6.2. Az Etikai Bizottság kidolgozza az Egyesület etikai szabályzatát, saját ügyrendjét, és azokat jóváhagyás végett a közgyűlés elé terjeszti. A tagok között a feladatok elosztásáról az Etikai Bizottság elnökének javaslatára a bizottság dönt.

6.3. Az Etikai Bizottság feladata a felmerült etikai ügyek vizsgálata és határozathozatal a Szövetség etikai szabályzatának alapulvételével.

VII. A SZÖVETSÉG GAZDÁLKODÁSA

1. A Szövetség éves költségvetési terv alapján gazdálkodik. A Szövetség vagyonát a tagdíj, a berendezési és felszerelési tárgyak, a támogatások és esetleges vállalkozások bevételei képezik. A gazdálkodási, vállalkozási tevékenység a Szövetség fő célját nem veszélyeztetheti, a gazdálkodása során elért eredményt nem oszthatja fel, azt kizárólag a jelen Alapszabályban meghatározott cél szerinti tevékenységére fordíthatja.

2. A tagdíj éves összegét és a tagdíjfizetés módját a Közgyűlés határozza meg.

3. A Szövetség gazdálkodása a vonatkozó jogszabályok alapján történik. A Szövetség tulajdonát képezi a közösség által létrehozott vagyon.

4. A Szövetség tartozásaiért egész vagyonával felel, a tagok felelőssége azonban csak a tagdíj mértékéig terjed.

5. A Szövetség tisztségviselői feladataikat díjazás nélkül látják el, indokolt készkiadásaik megtérítésére azonban igényt tarthatnak.

6. A Szövetség gondnoki és gazdálkodási feladatainak ellátására tiszteletdíjas, vagy főállású munkatársat lehet alkalmazni. Az alkalmazás felől a Szervezeti és működési szabályzat elfogadásával egyidejűleg a Közgyűlés dönt.

7. A Szövetség bankszámlája feletti rendelkezésre – a Ptk. 29. szakasz (3) bekezdésének megfelelően – az elnök és a titkár jogosult.

VIII. A SZÖVETSÉG MEGSZŰNÉSE

1. A Szövetség megszűnik, ha

a) feloszlását a Közgyűlés kétharmados szavazattöbbséggel kimondja,

b) más Szövetséggel egyesül, továbbá c) feloszlatás esetén, illetve d) a megszűnés megállapításával.

2. Feloszlás esetén a hitelező kielégítését követően fennmaradó vagyon felhasználásáról a Közgyűlés dönt.

3. Megszűnés megállapítása és feloszlatás esetén a fennmaradó vagyont a Magyar Vas- és Acélipari Egyesülés (1051 Budapest, Október 6. utca 7.) részére kell átadni.

IX. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

1. Az Alapszabályban nem rendezett kérdésekben az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. tv. és annak végrehajtása tárgyában kiadott jogszabályok az irányadók.

A jelen Alapszabály egységes szerkezetben tartalmazza az 1998. szeptember 29.-én elfogadott eredeti Alapszabály, az 1998. november 20.-án elfogadott 1. számú módosítás rendelkezéseit, a 2001. március 21.-én elfogadott 2. számú módosítás rendelkezéseit, a 2002. március 27.-én elfogadott 3. számú módosítás rendelkezéseit, a 2003. május 28.-án elfogadott 4. számú módosítás rendelkezéseit, a 2004. április 21.-én elfogadott 5. számú módosítás rendelkezéseit, a 2005.május 11.-én elfogadott 6. számú módosítás rendelkezéseit, a 2006 május 10.-én elfogadott 7. számú módosítás rendelkezéseit.

Budapest. 2006. május 10.

 
…………… elnök

Előttünk, mint tanúk előtt:

Név: …………… Név: ……………
Lakcím: …………… Lakcím: ……………

  Az alapszabály letöltése